Regulamin realizacji tłumaczeń

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Firma WORDMaster Łukasz Uziębło mieści się przy ul. Sowińskiego 19 lok. 39, 05-820 Piastów (NIP: 538-176-67-69, REGON: 14313843).
 2. Firma WORDMaster świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych, technicznych, przysięgłych), składu DTP, druku oraz projektów graficznych.
 3. Wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty do tłumaczenia objęte są poufnością, a zlecenia wykonywane są zgodnie z terminem ustalonym między firmą WORDMaster a Klientem.

§ 2 Zasady rozpoczęcia współpracy

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, Klient zobowiązany jest do przesłania zamówienia w formie elektronicznej (adres biuro@word-master.pl) lub potwierdzenia otrzymanej wyceny szacunkowej tłumaczenia.
 2. Jeśli Klient składa Zamówienie po raz pierwszy, a faktura będzie wystawiona na firmę, firma WORDMaster zastrzega sobie prawo do wglądu do aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy, tj. KRS bądź wpisu do działalności ewidencji gospodarczej.
 3. Za początek realizacji zlecenia uważa się kolejny dzień następujący po dniu zaakceptowania wstępnej oferty/ przesłaniu zamówienia oraz dostarczeniu kompletu materiałów źródłowych (tj. materiałów do tłumaczenia).
 4. Firma WORDMaster przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00. W przypadku złożenia wyżej wymienionych dokumentów po godzinach pracy, za początek realizacji zlecenia uważa się dzień następujący po dniu dostarczenia powyższych dokumentów, od godz. 8.00 rano.
 5. W szczególnych przypadkach firma WORDMaster ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej. Dotyczy to sytuacji określonych indywidualnie między Firmą a Klientem.
 6. Firma WORDMaster stosuje 2 terminy wykonywania zleceń uzależnione od ilości stron przeliczeniowych przekazanych do tłumaczenia:
 • zwykły (do 5 str. rozliczeniowych/ 1600 znaków ze spacjami)
 • ekspres (powyżej 5 str. rozliczeniowych/ 1600 znaków ze spacjami)

§ 3 Warunki współpracy oraz sposób płatności

 1. Po wykonaniu zlecenia Firma WORDMaster wystawia Klientowi fakturę, którą należy opłacić w terminie do 7 dni od daty jej wystawienia. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego w fakturze.
 2. W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach oraz, gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy, firma WORDMaster zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przelewowej przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
 3. W niektórych przypadkach firma WORDMaster zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu słabo czytelnych materiałów dostarczonych do tłumaczenia, zbyt dużej ilości materiału w za krótkim czasie realizacji, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.
 4. Po zakończeniu realizacji zlecenia, firma WORDMaster wylicza ilość powstałych po przetłumaczeniu tekstu stron rozliczeniowych będących podstawą do zapłaty za Zlecenie na podstawie Statystyki Wyrazów, znajdujących się w Narzędziach MS Office Word. Strona przeliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz specjalistycznych (tj. technicznych) wynosi 1600 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych i uwierzytelnieniach tekstu 1125 znaków ze spacjami. W szczególnych przypadkach, firma WORDMAster dopuszcza inny sposób rozliczenia uzgodniony w porozumieniu z Klientem.
 5. Oprócz powyższego, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za Zlecenie jest termin realizacji Zlecenia, format dokumentu źródłowego (edytowalny/ nieedytowalny), format dokumentu docelowego (np. pdf z zachowaniem układu graficznego), stopnia trudności tekstu, itp.
 6. Całkowita cena netto za realizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową w danym terminie, w danej konfiguracji językowej, z uwzględnieniem formatu pliku (wymaganie dodatkowych prac graficznych, składu DTP) oraz według kategorii tłumaczenia i stopnia jego trudności (pisemne zwykłe, techniczne, przysięgłe). Do stawki netto doliczany jest podatek VAT.
 7. Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia możliwa jest wycena tekstu, natomiast ma ona wyłącznie charakter szacunkowy (dokładna ilość stron/ wyrazów obliczana jest na podstawie tekstu docelowego). Wycena nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba stron po przetłumaczeniu tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie.
 8. W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem lub telefonicznie w ciągu 24 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Firma WORDMaster nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nie wynikających z winy Biura.

§ 4 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji tłumaczeń, które według niego zawierają błędy, o ile je wskaże i uzasadni, a także w przypadku opóźnienia realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie firmy WORDMaster. Reklamację można składać w ciągu 14 dni od momentu przekazania tlumaczenia Klientowi.
 2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, firma WORDMaster zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w terminie do 14 dni od daty przekazania gotowego tłumaczenia. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Termin jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.
 3. Klient ma możliwość otrzymania rabatu ustalonego w związku z wystąpieniem powyższych błędów, a także z powodu nieterminowości wykonania tłumaczenia z winy firmy WORDMaster. Rabat ten ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
 4. Odpowiedzialność firmy WORDMaster ogranicza się wyłącznie do wartości zlecenia (wg wyceny firmy WORDMaster).
 5. Firma WORDMaster nie przyjmuje reklamacji dotyczących tłumaczeń wykonywanych w terminie ekspres.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017.
 2. W szczególnych przypadkach firma WORDMaster może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.
 3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy WORDMaster.